Mẫu số: 13/KK-TNCN

Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán)

[01] Kỳ tính thuế: Năm …………

[02] Lần đầu:                                [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Tên người nộp thuế:..............................................................................................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ....................................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: ......................................................................

[09] Điện thoại:………………[10] Fax:.........................[11] Email: ...............................................

[12] Số tài khoản (chứng khoán):………………………. [12a] Mở tại:...........................................

[12b] Số tài khoản (ngân hàng):……………………. [12c] Mở tại:...........................................

[13] Tên đại lý thuế:.......................................................................................................................

           [14] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[15] Địa chỉ: ....................................................................................................................................

[16] Quận/huyện: ................... [17] Tỉnh/thành phố: ......................................................................

[18] Điện thoại: .....................  [19] Fax: .................. [20] Email: ...................................................

[21] Hợp đồng đại lý thuế:...............................................................................................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

A

XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ

1

Tổng giá trị chứng khoán bán ra

[22]

 

2

Tổng giá trị chứng khoán mua vào

[23]

 

3

Các chi phí liên quan

[24]

 

4

Thu nhập chịu thuế [25]=[22]-[23]-[24]

[25]

 

B

XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP CẢ NĂM

1

Số thuế phải nộp trong kỳ

[26]

 

2

Số thuế đã khấu trừ theo thuế suất 0,1% trong kỳ

[27]

 

3

Số thuế còn phải nộp [28]=[26]-[27] > 0

[28]

 

4

Số thuế nộp thừa ([29]=[26]-[27] < 0)

[29]

 

a

Số thuế đề nghị hoàn trả [30]=[31]+[32]

[30]

 

Trong đó:

Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế

[31]

 

Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác

[32]

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………....

Chứng chỉ hành nghề số:......

               …,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

Ghi chú: Đối với cá nhân tự kê khai thì chỉ cần ký và ghi rõ họ tên.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.