Mẫu số: 13

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An

 

..............................................................................

..............................................................................

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ...........................

 

.........................................., ngày ........... tháng ........... năm...................

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT

NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:. ........................................................................................................................................................................................

Sau khi tiến hành giải quyết (1)  .................................................................................................................. thấy(2):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. ;

Căn cứ Điều(3) ................. và điểm ........... khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm đình chỉ việc giải quyết (1)  ......................................................................................................................... về việc:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

xảy ra tại: .......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Nơi nhận:

- VKS...................................................

.............................................................

.............................................................

- Hồ sơ 02 bản.

   

...............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Ghi rõ lý do tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(3) Căn cứ thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.