Mẫu số: 135

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

 

......................................., ngày ........... tháng .......... năm................

 

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VẬT CHỨNG

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................  

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:............................... ngày ......... tháng ....... năm...............

của..................................................................................................................................................................................................... ;

Căn cứ các điều 36, 39 và 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Xử lý những vật chứng sau: ..................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Bằng hình thức sau đây:...................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Phân công ông/bà:.......................................................................................................................................................

..........................................................................................................có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát............................................................................................................

Nơi nhận:

- ........................................................

- ........................................................

- ........................................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

.................................................................................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.