Mẫu số: 136

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

LỆNH NHẬP KHO VẬT CHỨNG

 

Tôi:                                                                                                                                                                                         

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................  

Để bảo quản vật chứng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự;

Căn cứ Điều (*)............ và Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Nhập kho vật chứng thuộc.....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

những vật chứng, đồ vật, tài liệu dưới đây của vụ án hình sự: ....................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(Ghi rõ chủng loại, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng vật chứng):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 
 
 

(*) Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Phân công ông/bà: .......................................................................................................................................................  

thuộc Cơ quan.............................................................................................................................................................................

chịu trách nhiệm bàn giao số vật chứng, đồ vật, tài liệu nêu trên cho kho vật chứng thuộc.....

...............................................................................................................................................................................................................

để bảo quản, quản lý theo quy định.

Nơi nhận:

- VKS......................................................

- Kho vật chứng.................................

- .................................................................

- Hồ sơ 02 bản.

.................................................................................................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.