Mẫu số: 137

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

LỆNH XUẤT KHO VẬT CHỨNG

 

Tôi:                                                                                                                                                                                         

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................  

Căn cứ..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Để phục vụ cho hoạt động điều tra vụ án hình sự;

Căn cứ Điều(*) ............ và Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Xuất kho vật chứng thuộc.......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

những vật chứng, đồ vật, tài liệu dưới đây của vụ án hình sự: ....................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(Ghi rõ chủng loại, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng vật chứng):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

 

(*) Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Phân công ông/bà: .......................................................................................................................................................  

thuộc Cơ quan.............................................................................................................................................................................

chịu trách nhiệm nhận số vật chứng, đồ vật, tài liệu nêu trên từ kho vật chứng thuộc.................  

...............................................................................................................................................................................................................

và vận chuyển, bảo quản, quản lý phục vụ hoạt động điều tra vụ án theo quy định.

Nơi nhận:

- VKS …………………………………

- Kho vật chứng…………..………..

- ………………………………………..

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

 

……………………………………………………………………………

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.