Mu số 14 - ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ

SỞ CÔNG THƯƠNG...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC

, ngày tháng  năm

 

BÁO CÁO VỀ
GIẤY PHÉP KINH DOANH, GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

NĂM...

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ1...

1. Tình hình cấp Giấy phép kinh doanh

Tiêu chí

Số lượt cấp phép

So với năm trước (tăng/giảm)

Lũy kế đến thời điểm báo cáo

Cấp mới

 

 

 

Điều chỉnh

 

 

 

Cấp lại

 

 

 

Thu hồi

 

 

 

Tổng

 

 

 

2. Tình hình cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Tiêu chí

Số lượt cấp phép

So với năm trước (tăng/giảm)

Lũy kế đến thời điểm báo cáo

Cấp mới

 

 

 

Điều chỉnh

 

 

 

Cấp lại

 

 

 

Gia hạn

 

 

 

Thu hồi

 

 

 

Tổng

 

 

 

3. Tình hình cấp phép theo các lĩnh vực cụ thể

STT

Lĩnh vực

Số lượt cấp phép

So với năm trước (tăng/giảm)

Lũy kế đến thời điểm báo cáo

1

Thực hiện quyền phân phối bán lẻ không gắn với lập cơ sở bán lẻ

 

 

 

2

Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

 

 

 

3

Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

 

 

 

4

Dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

 

 

 

5

Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính (trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành)

 

 

 

6

Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo

 

 

 

7

Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại

 

 

 

8

Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

 

 

 

9

Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

4. Tình hình thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra

...............................................................................................................................................

5. Tình hình xử lý vi phạm

...............................................................................................................................................

6. Nhận xét và đánh giá về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Cơ quan cấp Giấy phép

............................................................................................................................................

7. Đánh giá chung về tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý

- Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: .....................................................

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp:  

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật nhà nước có liên quan: ...................

............................................................................................................................................

8. Đề xuất và kiến nghị..........................................................................................................

 


Sao gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các cơ quan liên quan.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chức danh, ký, ghi họ tên và đóng dấu)

_______________

1 Gửi bộ quản lý ngành trong trường hợp có cấp phép quyền phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.