Mẫu số 14/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)...................................

(2)................................... 

Số:     /BB-CSGDBB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………, ngày…… tháng…… năm……          

 

BIÊN BẢN

Về việc vi phạm nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc

Vào hồi .... giờ .... ngày ….... tháng ...... năm ….... tại ....................................................

Chúng tôi gồm:

1 .....................................................................................................................................................

2 .....................................................................................................................................................

Có sự chứng kiến của trại viên .............……………….............. thuộc: ........................................

...........................................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản về việc vi phạm nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc đối với trại viên có lai lịch sau đây:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:................................................ .......

Sinh ngày......./......./......….. ; quê quán:.............................................................................................

CMND số:............................, ngày cấp:......................., nơi cấp:....................................................

Nơi thường trú:................................................................................................................................

Hành vi vi phạm pháp luật:......................................................................................................... .......

Đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc ngày ….../…./….. theo Quyết định (3)...............................................

…………………; vào cơ sở giáo dục bắt buộc ............................. ngày …..../…..../....…........ .......

Thời hạn phải chấp hành quyết định  ….. tháng. Đang ở.......................................................... .......

Đã có hành vi vi phạm nội quy như sau:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi .......... giờ ........  cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người có mặt nghe, không ai có ý kiến gì khác và cùng ký tên dưới đây.

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRẠI VIÊN VI PHẠM

(Nếu có ý kiến thì ghi trước khi ký)

CÁN BỘ LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- …………;

- Lưu: ………., hồ sơ trại viên.

 
   

Ghi chú

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan đề nghị;

(3) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB;

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.