Mẫu số 14-DS

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN........(1)
Số:....../TB-TA (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ............, ngày...... tháng ...... năm ......

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU THẬP ĐƯỢC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

TÒA ÁN NHÂN DÂN.................................................................. 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 97 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ hồ vụ án dân sự thụ số …../…/ TLST-…ngày….tháng….năm

Về(3)...............................................................................................giữa Nguyên đơn: (4)............

Bị đơn:(5)......................................................................................................................................

Người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(6)..................................................................................

THÔNG BÁO:

1.Tòa án nhân dân………………….đã thu thập được tài liệu, chứng cứ(7)................................

......................................................................................................................................................  

2.Thông báo cho:(8).......................................................................................................................

biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Nơi nhận:

- Đương sự;

- Lưu hồ vụ án.   

ThẨm phán

( tên, ghi họ tên, đóng dấu)

  

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 14-DS:        

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra thông báo; nếu Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó ( dụ: Toà án nhân dân thành phố Nội), nếu Toà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại ( Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô trống ghi số thông báo ( dụ: Số: 01/TB-TA).

(3) Ghi quan hệ tranh chấp Toà án đang giải quyết.

(4), (5) (6) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của từng đương sự.

(7) Ghi đầy đủ tên tài liệu, chứng cứ Tòa án đã thu thập được.

(8) Ghi họ tên các đương sự.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.