Mẫu số 14 - Thông báo danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc - Kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành

 

 

Tên cơ sở
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH

Người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc

1. Tên cơ sở bán lẻ thuốc: ...........................................................................................................

2. Địa chỉ: ......................................................................................................................................

3. Thời gian hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc(1):.....................................................................

 

STT

Họ và tên người thực hành chuyên môn

Nơi thường trú

S CMND - Nơi cấp, ngày cấp

Nội dung thực hành

Thời gian thực hành (2)

Người được giao hướng dẫn thực hành(3)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Ghi rõ từ my giờ đến mấy gitrong ngày và mấy ngày trong tuần;

(2) Ghi thời gian bắt đầu và kết thúc thực hành.

(3) Ghi rõ họ và tên, trình độ chuyên môn, vị trí hành nghề tại cơ sở

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.