Mẫu số: 140

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


BIÊN BẢN KHÁM PHƯƠNG TIỆN

LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN GIAO THÔNG

 

Hồi .......... giờ ..................   ngày......... tháng .........   năm ................... tại.......................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................  

thuộc Cơ quan ...................................................................................................................................................... ..................................................

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Ông/bà: ..................................................................................................................................................................... .................Kiểm sát viên.

thuộc Viện kiểm sát..................................................................................................................................................................

Ông/bà:.............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  là người chứng kiến.

Với sự tham dự của (1):

Ông/bà:.................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Ông/bà: ............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. .

Căn cứ Điều 133 và Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông trong vụ ........................................................................... .............................................

............................................................................................................................................................................................................... ...................................

I. Về giấy tờ (2):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

 


(1) Ghi rõ: Nhà chuyên môn, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, người bị hại hoặc người làm chứng;

(2) Đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe…

II. Phần khám nghiệm

1. Dấu vết trên phương tiện (3):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 


(3) Mô tả vị trí, kích thưc, chiều hướng, màu sắc...

             2. Kỹ thuật an toàn phương tiện(4):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

 


(4) Hệ thống điều khiển, hệ thống hãm, đèn, còi, lốp, gương, gạt nước…

III. Nhận xét tình trạng phương tiện:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của người điều khiển phương tiện (hoặc của chủ phương tiện):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Trong quá trình khám phương tiện, chúng tôi đã(5)........................................................... .............................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông kết thúc hồi ............  giờ...............

ngày............ tháng ............ năm.......................................................................................................................................................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỦ TRÌ KHÁM

NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ

 

 

 

 

 

 

KIỂM SÁT VIÊN

(Nếu có)

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

(5) Chụp ảnh, vẽ sơ đồ.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.