Mẫu 15a: Bìa sổ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

Mẫu sổ ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018

 

 

SỔ

GHI CHÉP, QUẢN LÝ ẤN PHẨM
NHẬN CHẾ BẢN, IN VÀ GIA CÔNG SAU IN
(Dùng cho cơ sở chế bản in và gia công sau in)

 

TÊN CƠ SỞ CHẾ BẢN, IN VÀ GIA CÔNG SAU IN

.................................................................................................................

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ ..................................................................................

.................................................................................................................

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT ...............................................................

.................................................................................................................

 

 

QUYỂN SỐ: ................

Từ ngày…… tháng ..... năm …….

Đến ngày…… tháng ..... năm …….

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.