Mẫu số 16 - Bản đề nghị công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

.., ngày ……. tháng ……. năm 20……..

BẢN Đ NGHỊ CÔNG BỐ

Cơ s tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: ……………….(1)…………………..

Tên cơ sở công bố: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................................................................

Email (nếu có): .…………….………………… Website (nếu có): .......................................

Sau khi nghiên cứu Nghị định số ......../2017/NĐ-CP ngày …../.../2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và các văn bản hướng dẫn hiện hành, cơ sở công bố đủ điều kiện để tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Kèm theo bản công bố này là tài liệu quy định tại Nghị định nêu trên./.

 

 

Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Cơ quan thuộc Bộ Y tế được giao tiếp nhận Bản đề nghị công bố.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.