Mẫu số 16/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

(1)...................................
(2)................................... 

 

Số:        /QĐ-CSGDBB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           …………, ngày …… tháng…… năm ………

     

 

QUYẾT ĐỊNH 

 (3)...................................  trại viên  

 

Căn cứ Điều 36 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành             biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Căn cứ nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc;

Xét đề nghị của..................................................................................................................... ,

Tôi: ……………............. Chức vụ:………………Đơn vị:………..……………..…..........

                                        

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. (3)................................... trại viên có lai lịch như sau:
Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:.......................................................

Sinh ngày......./......./...………...... ; quê quán:..................................................................................

CMND số:.........................., ngày cấp:........................., nơi cấp:....................................................

Nơi thường trú:................................................................................................................................

Chỗ ở khác:......................................................................................................................................

Hành vi vi phạm pháp luật: ............................................................................................................

Đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc ngày ….../…./….… theo Quyết định (4)........................................

……………….; vào cơ sở giáo dục bắt buộc .………….................... ngày …..../..../.......................

Thời hạn phải chấp hành quyết định là ….. tháng. Hiện đang ở …...............................................

Lý do (3)............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hình thức (3)......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng chí ...........................…...................................................................... và trại viên có tên tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                       Như Điều 2;                                                               

-…………...;

- Lưu:………, hồ sơ trại viên

Ghi chú

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan đề nghị;

(3) Khen thưởng hoặc kỷ luật;

(4) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB.

GIÁM ĐỐC                                 

(Ký, ghi rõ họ, tên đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.