Mẫu số 16-DS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1)

Số:..../....../QĐ-BPBĐ(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......, ngày........ tháng....... năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH
BUỘC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

TÒA ÁN NHÂN DÂN.............................. 

Với Hội đồng xét xử (phúc) thẩm gồm :(3)

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông ()..................................................................................

(Các) Thẩm phán: Ông ()........................................................................................................

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông ()...................................................................................................................................

2. Ông ()...................................................................................................................................

3. Ông ()...................................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời(4)..................................

của(5)..............................................; địa chỉ(6):................................................................

(7)............................................... trong vụ án(8)............................................................

đối với(9)............................................; địa chỉ(10):............................................................

(11).................................................  trong vụ án nói trên;

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

Xét thấy để bảo vệ lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Buộc(12)....................................................................................................................................

phải gửi tài sản bảo đảm (tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ giá) giá trị (13):   

Vào tài khoản phong toả tại Ngân hàng(14).................................................... địa chỉ(15):......

2. Thời hạn thực hiện việc gửi tài sản bảo đảm ............ ngày, kể từ ngày ........ tháng........ năm........

3. Ngân hàng(16)........................................... trách nhiệm nhận vào tài khoản phong toả của mình quản theo quy định của pháp luật cho đến khi quyết định khác của Tòa án xử tài sản bảo đảm này.

Nơi nhận:

- Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

- Ngân hàng....................................(17);

- Lưu hồ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

 ( tên, ghi họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 16-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào ( dụ: Toà án nhân dân thành phố Nội), nếu Toà án nhân dân cấp cao thì ghi : Toà án nhân dân cấp cao tại ( Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định ( dụ: Số: 02/2017/QĐ-BPBĐ).

(3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng xét xử thẩm gồm ba người thì chỉ ghi họ tên Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà, bỏ dòngThẩm phán”; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ tên hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử thẩm gồm năm người, thì ghi họ tên Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà, họ tên Thẩm phán, họ tên ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi họ tên Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà, họ tên hai Thẩm phán, bỏ dòngCác Hội thẩm nhân dân”.

(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đã được ghi trong đơn yêu cầu ( dụ: “ biên tài sản đang tranh chấphoặcphong toả tài khoản tại ngân hàng”).

(5) (6) Ghi đầy đủ tên địa chỉ của người làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(7) (8) Ghi cách đương sự của người làm đơn trong vụ án cụ thể Toà án đang giải quyết.

(9) (10) Ghi đầy đủ tên địa chỉ của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(11) Ghi cách đương sự của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(12) Ghi đầy đủ tên của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(13) Ghi giá trị được tạm tính.

(14) và (15) Ghi đầy đủ tên địa chỉ của Ngân hàng, nơi người phải thực hiện biện pháp bảo đảm gửi tài sản bảo đảm.

(16) (17) Ghi đầy đủ tên của Ngân hàng.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.