Mẫu số 17 - Bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược - Kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………(1).., ngày ……. tháng ……. năm 20……..

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CÔNG BỐ

Cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: ……………….(2)…………………..

Tên cơ sở: .…………….………………………(3) ...................................................................

Địa chỉ(4): ......................................................................................................................................

Điện thoại: .…………….……………………… Email (nếu có): .........................................

Website (nếu có) .........................................................................................................................

Nội dung đề nghị điều chỉnh: ....................................................................................................

Sau khi nghiên cứu Nghị định số ……/2017/NĐ-CP ngày…/…./2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và các văn bản hưng dẫn hiện hành, với nội dung đề nghị điu chỉnh nêu trên, cơ sở công bố đủ điều kiện để tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Kèm theo bản điều chỉnh công bố này là tài liệu quy định tại Nghị định nêu trên ./.

 

 

Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở

(3) Tên cơ sở đề nghị công bố;

(4) Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.