Mẫu số 17/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1)...................................
(2)................................... 

 

Số:             /NX-CSGDBB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………, ngày …… tháng …… năm ……

     

 

BẢN NHẬN XÉT VÀ XẾP LOẠI THI ĐUA

CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC

(Từ ngày ....../....../…….. đến ngày ....../....../..…….)

 

Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc..............……………................ nhận xét và xếp loại thi đua chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc………………………..  của trại viên có lai lịch như sau:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:................................................

Sinh ngày.….../......./...… ; quê quán:…………….…………………………………..….......

CMND số:.........................., ngày cấp:........................., nơi cấp:............................................

Nơi thường trú:.………………………………………………………………………….......

Chỗ ở khác:……………………………………………………………………………….....

Hành vi vi phạm pháp luật: ………………………………………………………………..............

Đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc ngày ….../…./….. theo Quyết định (3)..................................

………………. Vào cơ sở giáo dục bắt buộc ..……............................ ngày ...../….../.............

Thời hạn phải chấp hành quyết định là ….... tháng. Hiện đang ở:………………………........

 

NHẬN XÉT (Căn cứ vào các tiêu chuẩn thi đua để nhận xét)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Xếp loại thi đua:..............................................................................................................................

CÁN BỘ QUẢN GIÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ, tên đóng dấu)

 

 

Nơi nhận:                                                                                             

-…………...;

- Lưu:………, hồ sơ trại viên

Ghi chú

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan đề nghị;

(3) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB;

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.