Mẫu số 17

(Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

ĐỀ NGHỊ KHÔNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO HẰNG THÁNG

 VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

 

               Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm………………...........................

Tên tôi là: ..........................................................Sinh ngày ........../......../..................................

Số chứng minh nhân dân: ..............................................................................................................

Ngày cấp: ………/……../….…. nơi cấp:....................................................................................

Số sBHXH.....................................................................................................................................

Nơi thường trú:................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................................

Theo Quyết định số........................ ngày......../....../....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........................, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp..............tháng, từ  ngày......../......./......... đến ngày........./........./.................................................................................

Hiện nay, tôi (1)...................................................................................................................... ..................................................................................................(có giấy xác nhận kèm theo).

Do đó, tôi đề nghị quý Trung tâm cho tôi không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

           

 

 

 

 

.........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nêu cụ thể một trong các trường hợp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.