Mẫu số: 17

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An 

..............................................................................

..............................................................................

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ...........................

 

.........................................., ngày ........... tháng .......... năm...................

                      

THÔNG BÁO

Về việc người phạm tội .................................... (1)

         

Kính gửi: (2) ...................................................................................................................................................

                                    ...................................................................................................................................................                                

 

Hồi .............. giờ ............... ngày..............tháng................năm............................ Cơ quan .............................

.............................................................................  đã tiếp nhận người phạm tội (1)...................................... đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.........                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Nội dung(3): .....................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 152 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan............................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú/đầu thú và thông báo cho (2).........  

...............................................................................................................................................................................................................  

Nơi nhận:

- Như trên;

- VKS ....................................

- Hồ sơ 02 bản.

      

...............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ: Tự thú hoặc đầu thú;

(2) Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Cơ quan điều tra có thẩm quyền;

(3) Tóm tắt nội dung việc tự thú, đầu thú;

Ghi chú: Mẫu dùng để thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp biết hoặc Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.