Mẫu số 17a

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ….....................

……, ngày … tháng … năm ….

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG IN

NĂM..............

Kính gửi:...................................1

I. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG IN

Sơ lược chung về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở in trên địa bàn (Có số liệu tổng hợp theo mẫu đính kèm)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC V HOẠT ĐỘNG IN

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Công tác tuyên truyền ph biến pháp luật

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực in (cấp phép, đăng ký, xác nhận....có số liệu cụ thể)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (có số liệu cụ thể)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in tại địa phương

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6. Các công tác khác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động in trên địa bàn

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

III. KIN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Kèm theo biểu báo cáo số liệu 17b, 17c

- Mu này dùng cho việc lập báo cáo tổng hợp hoạt động in của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương.

_____________

1 Ghi tên cơ quan quản lý hoạt động in  Trung ương.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.