Mẫu số 18-kèm theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

(Tên tổ chức, cá nhân)……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………..

……….., ngày …… tháng …… năm ……..

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LÔ HÀNG
THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU CHỨA KHÁNG SINH

Kính gửi:……………………………………………………………………(1)

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….………………………

Điện thoại: ………………………; Fax: ………………………; Email: …………………………………………………

Công ty chúng tôi xin báo cáo tình hình nhập khẩu và tiêu thụ lô hàng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh như sau:

- Tên thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh: ……………………………………………………………………………

- Tên, hàm lượng kháng sinh trong sản phẩm: ………………………………………………………………………

- Mã số công nhận (số đăng ký nhập khẩu): ………………………………………………….………………………

- Hãng, nước xuất xứ: ………………………………………………………………………….………………………

- Khối lượng lô hàng (kg): ………………………………………………………………………………………………

- Mã số hồ sơ đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng: ………………………………………………………………

- Giấy xác nhận chất lượng số: ………………ngày …………… do …… (2) cấp.

1. Tình hình tiêu thụ lô hàng:

TT

Sử dụng nội bộ

Bán ra ngoài

Số lượng tồn kho (kg) (tính đến ngày báo cáo)

Để sản xuất TĂCN (kg)

Sử dụng tại trại chăn nuôi của đơn vị (kg)

Tên, địa chỉ của khách hàng

Số lượng (kg)

 

1

         

2

         

3

         

2. Kế hoạch sử dụng hoặc phân phối đối với lượng tồn kho nêu trên và lô hàng nhập khẩu mới.

 

 

…………., ngày ... tháng ... năm ...
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền.

(2) Tên tổ chức cấp giấy xác nhận chất lượng.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.