Mẫu số 18/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

(1)...................................

(2)................................... 

 

Số:……/BB-CSGDBB

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………, ngày …… tháng …… năm ……

     

 

BIÊN BẢN

Họp hội đồng xét giảm thời hạn,

miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở giáo dục bắt buộc

                                                              

Vào hồi …… giờ ……. ngày …….. tháng ……. năm …….…. tại cơ sở giáo dục bắt buộc …………..……………… , Hội đồng xét giảm thời hạn, miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở giáo dục bắt buộc đã họp để xét duyệt hồ sơ đề nghị giảm thời hạn, miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở giáo dục bắt buộc cho trại viên của cơ sở giáo dục bắt buộc…………………………………………………………………….

           

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG THAM DỰ CUỘC HỌP GỒM CÓ:        

1. Đ/c ……………………………..………………………....... Chủ tịch Hội đồng.

2.  Đ/c ……………………….………………………………..…... ....  Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Đ/c …………………………………………………………. Uỷ viên Thư ký.

4. Đ/c …………………………………………………………. Uỷ viên.

5. Đ/c …………………………………………………………. Uỷ viên.

6.  Đ/c ……………………………………………………………… Uỷ viên.

7.  Đ/c ………………………………………………..………………. Uỷ viên.

 II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:
1. Đồng chí …………………………………………………… Chủ tịch Hội đồng đã nêu cụ thể những điều kiện, tiêu chuẩn để được xét giảm thời hạn, miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở giáo dục bắt buộc đối với trại viên. Quán triệt tinh thần chung là phải đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đảm bảo sự khách quan, công bằng và có tác dụng động viên trại viên tích cực học tập, rèn luyện tiến bộ.
2. Đồng chí ……………………………

Phản ánh cụ thể từng đội đề nghị giảm cho bao nhiêu trại viên; mức giảm cụ thể; các ý kiến khác nhau và Chủ tịch Hội đồng thông qua từng trường hợp trong đó để lại không xét, lý do? bao nhiêu trường hợp.

3. Kết quả Hội đồng đã nhất trí thông qua và đề nghị Toà án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định. a) Giảm thời hạn

- Giảm từ …………. tháng  đến …………... tháng cho ……………….…trại viên

- Giảm từ …………. tháng  đến …………... tháng cho ……………….…trại viên

- Giảm từ …………. tháng  đến …………... tháng cho ……………….…trại viên
- Giảm từ …………. tháng  đến …………... tháng cho ……………….…trại viên
- Giảm từ …………. tháng  đến …………... tháng cho ……………….…trại viên

(có danh sách kèm theo)

b) Miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở giáo dục bắt buộc cho ………. ……………………..  trại viên (có danh sách kèm theo).

        Cuộc họp đã kết thúc vào hồi  …… giờ ………… ngày …… tháng .…. năm …….

Biên bản đã được đọc lại để các thành viên tham dự cuộc họp nghe, không ai có ý kiến gì khác, cùng nhất trí và ký tên dưới đây.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

UỶ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

UỶ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

UỶ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

UỶ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ỦY VIÊN THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

                

Nơi nhận:

-…………;                                             

- Lưu: …………, hồ sơ.

Ghi chú

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan đề nghị;

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.