Mẫu số: 18

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An 

.........................................................................................

......................................................................................... 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: ...............................

 

................................, ngày ........... tháng ........... năm...................

                                                                                                           

LỆNH GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 

Tôi:.........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................................................................................

Căn cứ: ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

của .....................................................................................................................................................................................................

đã phạm vào Điều ..........................  Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều (*)............, Điều 109 và điểm ............ khoản 1, 2 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                                 ...............................................................................................................................................................................................................                

Phân công ông/bà: ......................................................................................................................................................                

......................................................................................................................................có trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này

và áp giải người bị giữ đến ................................................................................................................................................

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh này.           

Nơi nhận:

- VKS.................................

- Người bị giữ;

-  ...........................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

  .......................................................................................................

 

                                                                                                                  

 

(*) Cơ quan điều tra căn cứ Điều 36 BLTTHS; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra căn cứ Điều 39 BLTTHS.

 

 
 
 

Lệnh này đã được giao cho người bị giữ 01 bản vào hồi …... giờ …... ngày …... tháng …... năm ..............

                                                                                                 NGƯỜI BỊ GIỮ

                                                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.