Mẫu số: 188

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

………….………………...…………......……

………………………..….………...………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: .............................

 

..................................

Ảnh đối tượng

(3x4)

 
, ngày ............ tháng ......... năm............

                                                             

YÊU CẦU TRA CỨU (1) ..........................................................................................

 

Kính gửi: (2)................................................................................................................

 

(3) ............................................................................................................................................................................................

 yêu cầu tra cứu (1) ..................................................................................................................................................... ..................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. của đối tượng:

Họ tên:.................................................................................................................................................. Giới tính: ..........................................   

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Họ tên cha:......................................................................... Họ tên mẹ:................................................................................

Họ tên vợ/chồng:......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Đề nghị gửi kết quả tra cứu cho (3) ..................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ......................................................................................................................................................

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản;

 ............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1) Ghi rõ: Trích lục tiền án, tiền sự hoặc trích sao bản án hình sự;

(2) Ghi rõ tên cơ quan hồ sơ cấp trích lục tiền án, tiền sự hoặc bản án hình sự;
(3) Ghi rõ tên cơ quan yêu cầu tra cứu.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.