Mẫu số: 189

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..........................................................................

..........................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ............................

 

............................................., ngày ........... tháng ........... năm.................

Ảnh

đối tượng

(3x4)

 

   TRÍCH LỤC TIỀN ÁN, TIỀN SỰ

 

      Kính gửi: (1)................................................................................................................

 

         Ngày ........ tháng ....... năm ..................., (2) ................................................................................................................................ nhận được công văn số: ..................... ngày ........... tháng ............ năm ........................ của (1) .........................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

về việc tra cứu trích lục tiền án, tiền sự đối tượng:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .....................................................................................................  

Nơi trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Họ tên cha:......................................................................... Họ tên mẹ:................................................................................

Họ tên vợ/chồng:......................................................................................................................................................................

Đơn vị:................................................................................................................. , bắt ngày........tháng ...... năm ...............

Danh ch bản số........................ ., lập ngày....... tháng ........ năm................. tại..................... .................................

Về việc:...........................................................................................................................................................................................

theo Quyết định khởi tố bị can số: .................... ..........ngày....... tháng .. ..... .năm ............  của .................

...............................................................................................................................................................................................................

Sau khi tra cứu, kết luận đối tượng (3)................................................................................ (4)......................

có tiền án, tiền sự trong tàng thư, cơ sở dữ liệu do (2) .................................................................. quản lý.

CÁN BỘ TRA CỨU

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi tên đơn vị đã yêu cầu tra cứu;

(2) Tên cơ quan hồ sơ cấp trích lục tiền án, tiền sự;

(3) Ghi họ, tên đối tượng;

(4) Có hoặc không; số tiền án, tiền sự.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.