Mẫu số 19-DS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....(1)

Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày........ tháng....... năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

TÒA ÁN NHÂN DÂN..............................

Căn cứ vào khoản 1 Điều 112 Điều 137 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời(3)
................................... bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời(4)................................................

của(5)..............................................; địa chỉ:(6)................................................................

...............................................(7) trong vụ án(8).............................................................

đối với............................................(9); địa chỉ(10):.............................................................

.........................................................................................................................................................

(11).............................................. trong vụ án nêu trên;

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời;

Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời(12).................................................................. 
đó được áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời(13).......................................... cần thiết(14)     

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời .............quy định tại Điều(15)......................................... 
của Bộ luật tố tụng dân sự đã được Toà.................................... áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số......../......../QĐ-BPKCTT ngày........ tháng........ năm........ bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời
.................. quy định tại Điều(16).......... của Bộ luật tố tụng dân sự……………………….(17);

2. Quyết định này hiệu lực thi hành ngay thay thế Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số......../......../QĐ-BPKCTT ngày........ tháng........ năm........ của Toà án nhân dân …………………………………..

3. Quyết định này được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

(Ghi những nơi Toà án phải cấp hoặc gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 139 của Bộ luật tố tụng dân sự lưu hồ vụ án).

THẨM PHÁN

( tên, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 19-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào ( dụ: Tòa án nhân dân thành phố Nội), nếu Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi Tòa án nhân dân cấp cao tại ( Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định ( dụ: Số: 02/2017/QĐ-BPKCTT).

(3) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể đó được áp dụng ( dụ: biên tài sản đang tranh chấp).

(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được đề nghị thay đổi ( dụ: cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp).

(5) (6) Ghi đầy đủ tên địa chỉ của người làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(7) (8) Ghi cách đương sự của người làm đơn trong vụ án cụ thể Tòa án đang giải quyết.

(9) (10) Ghi đầy đủ tên địa chỉ của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(11) Ghi cách đương sự của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Chú ý: Nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 111 của Bộ luật tố tụng dân sự thì không ghi các mục (7), (8) (11).

(12) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được áp dụng.

(13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề nghị thay đổi.

(14) Ghi do tương ứng quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 111 của Bộ luật tố tụng dân sự [ dụ: “để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sựhoặcđể bảo vệ chứng cứhoặcđể bảo đảm việc thi hành án” (khoản 1 Điều 111 của Bộ luật tố tụng dân sự); “do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay bằng chứng, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng thể xảy ra” (khoản 2 Điều 111 của Bộ luật tố tụng dân sự)].

(15) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời Tòa án áp dụng điều luật của Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án căn cứ ( dụ: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).

(16) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề nghị thay đổi điều luật của Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án căn cứ.

(17) Ghi quyết định cụ thể của Tòa án ( dụ 1: nếu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 122 của Bộ luật tố tụng dân sự bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 120 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “ biên tài sản đang tranh chấp ...; giao tài sản này cho... quản cho đến khi quyết định của Tòa án).

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.