Mẫu số: 19

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An 

.........................................................................................

......................................................................................... 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: ...............................

 

................................, ngày ........... tháng ........... năm...................

                                                                                   

LỆNH BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 

Tôi:.........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................................................................................

Căn cứ Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số: .............. ngày........ tháng ....... năm..............  của        

Căn cứ hành vi...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

đã phạm vào Điều .................  Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày......... tháng ........ năm ................;

Căn cứ Điều(*)............., Điều 109 và điểm ......... khoản 2, khoản 4 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................                

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                                 ...............................................................................................................................................................................................................                

Lệnh này gửi đến VKS ................................................................................................... để xét phê chuẩn.

Nơi nhận:

- ............................................

- .............................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

......................................................................................................

 

 

                                                   

 

 

 

(*) Cơ quan điều tra căn cứ Điều 36 BLTTHS, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra căn cứ Điều 39 BLTTHS.

Lệnh này đã được giao cho người bị bắt 01 bản vào hồi …... giờ …... ngày …... tháng …...năm….............

                                                                                                 NGƯỜI BỊ BẮT

                                                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.