Mẫu số: 190

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..........................................................................

..........................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ............................

 

............................................., ngày ........... tháng ........... năm.................

 

TRÍCH SAO BẢN ÁN HÌNH SỰ

           

Theo Bản án hình sự số: ............................................... ngày ........... tháng ............ năm.................................

của Tòa án......................................................................................................................................................................................

Đã xử bị cáo: ........................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác: ...............................................................................................................................................................................  

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Họ tên cha:......................................................................... Họ tên mẹ:................................................................................

Họ tên vợ/chồng:......................................................................................................................................................................

Bắt ngày........ tháng ........ năm .................. Đơn vị bắt: .....................................................................................................  

Can tội: ...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Quyết định xét xử: ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

do ..............................................................................................................................  ký ngày....... tháng........ năm .................

Danh bản số: ........................... lập ngày ....... tháng ....... năm ................. tại ..................................................................................

Hồ sơ đối tượng số: ..................................................... /ĐP; Hồ sơ đối tượng số: .................................................... /TW

                        Công thức vân tay:                                      

                                                                                                                                                                                           

                                                                                

Trích sao, ngày ......... tháng .......... năm ...................

CÁN BỘ TRÍCH SAO

(Ký, ghi rõ họ tên)

     .........................................................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.