Mẫu số: 191

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Ảnh 4x6 cm

(Nếu có)

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

 

 

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Trình độ học vấn: ....................................................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................                  ...............................................................................................................................................................................................................

Nơi làm việc: ...............................................................................................................................................................................                  

Nơi thường trú: ..........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

Những nơi đã cư trú: ..............................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: ........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

I. QUAN HỆ VÀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

(Họ tên, năm sinh, quê quán, chỗ ở, nghề nghiệp, nơi làm việc, tiền án, tiền sự (nếu có)

của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột và các con)

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

II. QUAN HỆ XÃ HỘI

 ..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

(Từ 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu, tiền án, tiền sự và đặc điểm lịch sử của từng giai đoạn) 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

................................................., ngày …..... tháng ......... năm...................

            NGƯỜI LẬP

               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Xác nhận của (*)..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

           

 

 ..................................., ngày ....... tháng........ năm...................       ......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(*) Cơ quan, chính quyền địa phương, Công an hoặc đơn vị Quân đội nơi xác minh.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.