Mẫu số 20/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

(1)..........................................

(2).......................................... 

 

Số:…………/BB-CSGDBB

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………, ngày …… tháng …… năm ……

       

 

BIÊN BẢN

Về việc trại viên chết

 

Hôm nay, vào hồi .... giờ...... ngày….... tháng ..... năm .…….… tại .........................

……………………………………………………………………………………………........

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):........................……………........Chức vụ: .............................................................

Đại diện cơ sở giáo dục  bắt buộc...............................................................................................

2. Ông (bà):..........................……………......Chức vụ: .............................................................

Đại diện cơ quan Điều tra............................................................................................................

3. Ông (bà):.........................…………….......Chức vụ: ..............................................................

Đại diện Viện KSND....................................................................................................................

4. Ông (bà):.......................……………..........Chức vụ: ..............................................................

Đại diện cơ quan Y tế:..................................................................................................................

5. Đại diện gia đình (nếu có)........................................................................................................

6. Người làm chứng:....................………………….……............. là..........................................

.....................................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản về trường hợp trại viên chết có lai lịch như sau:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác:...................................................

Sinh ngày..….../......./.....……..; quê quán:………………………………………………..........

CMND số:.........................., ngày cấp:........................., nơi cấp:................................................

Nơi thường trú:.…………………………………………………………………………….......

Chỗ ở khác:..................................................................................................................................

Hành vi vi phạm pháp luật: ........................................................................................................

Đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc ngày ...../…./….. theo Quyết định (1).........................................

………………….Vào cơ sở giáo dục bắt buộc .……...................... ngày …...../…..../...................

Thời hạn phải chấp hành quyết định là ....  tháng.

Danh bản số ...…….......... ngày ….../.…../..………... lập tại .......................................................

Đã chết hồi …….... giờ .….... ngày ....../....../..……… tại.............................................................

Nguyên nhân chết.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Thi hài đã ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Tài sản, đồ vật còn lại của người chết (nếu có) ghi ở trang sau và giao cho:............................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………........................

 

BẢN KÊ NHỮNG ĐỒ VẬT, TÀI SẢN CÒN LẠI CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT

TT

TÀI SẢN, ĐỒ VẬT

LOẠI, KÝ HIỆU

SỐ LƯỢNG

CHẤT LƯỢNG

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản lập xong hồi ....... giờ..............cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, xác nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây (nếu có ý kiến bổ sung thì ghi trước khi ký).

 

ĐẠI DIỆN CQ Y TÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN VKSND

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CQĐT

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CSGDBB

(Ký, ghi rõ họ, tên đóng dấu)

 

 

 - Lưu:......., Hồ sơ.

Ghi chú

(1) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB;

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.