Mẫu số 20-DS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN ...(1)

Số:..../....../QĐ-BPKCTT(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......, ngày........ tháng....... năm.....

     

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

TÒA ÁN NHÂN DÂN.............................. 

Với Hội đồng xét xử (phúc) thẩm gồm :(3)

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông ()............................................................................................

(Các) Thẩm phán: Ông ()..................................................................................................................

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông ()............................................................................................................................................

2. Ông ()............................................................................................................................................

3. Ông ()............................................................................................................................................

Căn cứ vào khoản 2 Điều 112 Điều 137 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời(4)………………..bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời(5)...............................................................................................................................

của(6)………………………………; địa chỉ:(7

(8)…………………………. trong vụ án(9).........................................................................................

Đối với(10)……………………; địa chỉ:(11)............................................................................................

..............................................(12) trong vụ án nói trên;

Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan đến việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời;

Xét thấy việc thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời..................................(13) đã được áp dụng bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời...............................................................................................................(14) cần thiết.........................................................................................................................................................(15)

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời………….. quy định tại Điều..................(16) của Bộ luật tố tụng dân sự đã được Toà................................ áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số......../......../QĐ-BPKCTT ngày........ tháng........ năm........

Bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời………… quy định tại Điều..........(17) của Bộ luật tố tụng dân sự;................................................................................................................................................................(18)

2. Quyết định này hiệu lực thi hành ngay thay thế Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số......../......../QĐ-BPKCTT ngày........ tháng........ năm........ của Toà án nhân dân.......................................

3. Quyết định này được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

(Ghi những nơi Toà án phải cấp hoặc gửi theo quy định tại khoản 2 Điều 139 của Bộ luật tố tụng dân sự lưu HS vụ án).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

 ( tên, ghi họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 20-DS:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời; nếu Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào ( dụ: Toà án nhân dân thành phố Nội), nếu Toà án nhân dân cấp cao thì ghi: Toà án nhân dân cấp cao tại ( Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định ( dụ: Số: 02/2017/QĐ-BPKCTT).

(3) Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng xét xử thẩm gồm ba người thì chỉ ghi họ tên Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà, bỏ dòngThẩm phán”; đối với Hội thẩm nhân dân chỉ ghi họ tên hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử thẩm gồm năm người, thì ghi họ tên Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà, họ tên Thẩm phán, họ tên ba Hội thẩm nhân dân. Cần chú ý không ghi chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề nghiệp của Hội thẩm nhân dân. Nếu Hội đồng xét xử giải quyết đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng xét xử phúc thẩm thì ghi họ tên Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà, họ tên hai Thẩm phán, bỏ dòngCác Hội thẩm nhân dân”.

(4) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng ( dụ: biên tài sản đang tranh chấp).

(5) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được đề nghị thay đổi ( dụ: cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp).

(6) (7) Ghi đầy đủ tên địa chỉ của người làm đơn yêu cầu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(8) (9) Ghi cách đương sự của người làm đơn trong vụ án cụ thể Toà án đang giải quyết.

(10) (11) Ghi tên địa chỉ của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(12) Ghi cách đương sự của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(13) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể được áp dụng.

(14) Ghi biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề nghị thay đổi.

(15) Ghi do tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật tố tụng dân sự [ dụ: “để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sựhoặcđể bảo vệ chứng cứhoặcđể bảo đảm việc thi hành án” (khoản 1 Điều 111 của Bộ luật tố tụng dân sự)].

(16) Ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời Tòa án áp dụng điều luật của Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án căn cứ ( dụ: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định tại Điều 116).

(17) Biện pháp khẩn cấp tạm thời được đề nghị thay đổi quy định tại điều luật nào thì ghi tên biện pháp khẩn cấp tạm thời Tòa án áp dụng điều luật của Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án căn cứ.

(18) Ghi quyết định cụ thể của Toà án ( dụ 1: nếu thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 122 của Bộ luật tố tụng dân sự bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 120 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “ biên tài sản đang tranh chấp ...; giao tài sản này cho... quản cho đến khi quyết định của Toà án).

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.