Mẫu số 21-kèm theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

……………………….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/………..
V/v áp dụng chế độ miễn kiểm tra chất lượng/kiểm tra giảm có thời hạn

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20 ……..

 

Kính gửi:..................................................(2)

............................................(1) đã nhận được Văn bản số .........ngày ... tháng ... năm .......... của tổ chức, cá nhân đề nghị áp dụng chế độ miễn kiểm tra chất lượng/kiểm tra giảm có thời hạn đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu. Sau khi thẩm định hồ sơ, .............................(1) có ý kiến như sau:

1. Sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản đã được phép lưu hành tại Việt Nam có tên dưới đây:

Số TT

Tên thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Mã số công nhận TĂCN được phép lưu hành tại Việt Nam

Hãng, nước sản xuất

Tên đơn vị nhập khẩu

         
         

Được áp dụng chế độ miễn kiểm tra chất lượng/kiểm tra giảm có thời hạn theo quy định tại Nghị định số ........./2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm .... của Chính phủ kể từ ngày ......... đến hết ngày ................

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ chức được chỉ định;
- Lưu: VT,.....

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
CÓ THẨM QUYỀN

_______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền.

(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị miễn kiểm tra chất lượng có thời hạn/áp dụng chế độ kiểm tra.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.