Mẫu số: 22 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017       

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Hồi ........... giờ .............. ngày ........... tháng .......... năm ..............tại ...........................................  

Tôi: ............................................... Chức vụ: ..................................................................................  

thuộc Cơ quan ................................................................................................................................

được phân công chủ trì thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, cùng với:

Ông/bà. ............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ông/bà .............................................................................................................................................

là người chứng kiến.

Thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp số: ..............................................  

ngày .......... tháng.......... năm................ của Cơ quan  ..................................................................

...........................................................................................................................................................

đã được Viện kiểm sát  ..................................................................................................................

phê chuẩn theo Quyết định số:................. ngày .......... tháng.......... năm....................... đối với:

Họ tên: ......................................................... Giới tính:   ................................................................

Tên gọi khác:........................................................................................................................... 
Sinh ngày ............ tháng ............ năm ................... tại: ......................................................
Quốc tịch: ..........................; Dân tộc: ..........................; Tôn giáo: .................................            
Nghề nghiệp:........................................................................................................................     
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:......................................................................................                       cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..............................................
Nơi cư trú: ........................................................................................................................... ………
............................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ……….             Sau khi xác định đúng là người có tên trong Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trên, chúng tôi đã đọc, giải thích Lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt cho mọi người cùng nghe.
Những việc đã làm, tình hình diễn biến trong khi thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp: ................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Chúng tôi đã phát hiện và tạm giữ những đồ vật, tài liệu sau (nếu có): .................................             Thái độ chấp hành của người bị bắt: ............................................................................ ..............  ............................................................................................................................................ 
Tình trạng sức khỏe người bị bắt: .............................................................................................. .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................  
Ý kiến của người bị bắt: ..............................................................................................................
Việc bản thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp kết thúc vào hồi ........ giờ ................. ngày ........ tháng ........ năm ................ Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
Biên bản này được lập thành ba bản, một bản gửi cho Viện kiểm sát ...................................

........................................................... , hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI BỊ BẮT

 

 

 

NGƯỜI CHỦ TRÌ THI HÀNH LỆNH

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu có)

 

...................................................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.