Mẫu số 22/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1).............................................. (2)..............................................

Số: …………/BB-CSGDBB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………., ngày …… tháng…… năm ……

 

BIÊN BẢN

Về việc bốc mộ, bàn giao hài cốt

 

Hôm nay, vào hồi…….giờ…….ngày……..tháng……năm…….; tại …….………

...........................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện cơ sở giáo dục bắt buộc

1.……………………………………… Chức vụ: ...........................................................................

2………………………………………. Chức vụ: ...........................................................................

II. Bên nhận (Đại diện thân nhân trại viên chết)

1. Ông (bà):........................................................................................................................................

Trú tại: ..............................................................................................................................................

CMND số: ……………..cấp ngày ……/…../…... tại ......................................................................

Quan hệ với trại viên: .......................................................................................................................

2. Ông (bà): .......................................................................................................................................

Trú tại: ..............................................................................................................................................

CMND số: ……………..cấp ngày ……/…../….. tại .......................................................................

Quan hệ với trại viên: .......................................................................................................................

III. Những người tham gia và chứng kiến việc bốc mộ:

1 ........................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................

 

NỘI DUNG BIÊN BẢN

 

Tiến hành lập biên bản về việc bốc mộ, bàn giao hài cốt trại viên có lai lịch sau:

Họ tên:..................................; giới tính:……….; tên gọi khác: ........................................................

Sinh ngày..….... tháng....... năm...……. tại ......................................................................................

CMND số:.........................., ngày cấp:........................., nơi cấp: .....................................................

Quên quán: ........................................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................................

Hành vi vi phạm: ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc ngày ….../…./….. theo Quyết định (3).........................................

....…………………Vào cơ sở giáo dục bắt buộc .......…................... ngày ….../…../......................

Đã chết vào hồi …….giờ………ngày….../…../……tại ...................................................................

Nguyên nhân chết: ............................................................................................................................

Được cơ sở giáo dục bắt buộc an táng tại .........................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nội dung bốc mộ (tóm tắt quá trình bốc mộ)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
Sau khi bốc mộ xong, cơ sở giáo dục bắt buộc bàn giao hài cốt trại viên ……………………… cho thân nhân đưa về an táng tại ......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

            Thân nhân cam kết không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và vệ sinh môi trường địa phương.

            Biên bản lập xong hồi.…..giờ……phút cùng ngày, đã được đọc lại cho mọi người có mặt cùng nghe, không có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN TRẠI VIÊN

              ĐẠI DIỆN CSGDBB

                 (Ký, ghi rõ họ tên)

             (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

  

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

- Lưu: Hồ sơ trại viên.

 

 

 Ghi chú

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan lập biên bản;

(3) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB;

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.