Mẫu số: 23 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 

     

..................................................

..............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ...........................

 

..............., ngày ........... tháng ........... năm...................

     

 

LỆNH BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM

Tôi: ...................................................................................................................................................  

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: .................  ngày............. tháng ..............  năm..............            

của                                                                                                                                                    

đối với .............................................. đã có hành vi

..........................................................................................................................................................

................................................ phạm vào khoản ............ Điều .............. Bộ luật Hình sự;

Căn cứ các điều 36, 109, 113, 119 và 173 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Bắt bị can để tạm giam trong thời hạn .............. tháng, kể từ ngày bắt đối với:

Họ tên: .......................................  Giới tính: ..................................................................................

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm .................... tại:.................................................................

Quốc tịch: ..............................; Dân tộc: .......................; Tôn giáo: ...........................................  

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........................................................

Nơi cư trú: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Phân công ông/bà: ..........................................................................................................................            

tổ chức thi hành Lệnh này và giải bị can đến Trại tạm giam/Nhà tạm giữ:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giám thị trại tạm giam/Trưởng nhà tạm giữ nêu trên thi hành việc tạm giam bị can.

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh này.

Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát.................................... để phê chuẩn.

Nơi nhận:

- VKS……………………

- Nhà tạm giữ/Trại tạm giam…

- Bị can;

- Hồ sơ 02 bản.

 

......................................................................................................

 

 

Ghi chú: Bắt bị can ngày .......tháng ........ năm ..............  

  

Lệnh này đã được giao cho bị can một bản vào hồi ...... giờ ...... ngày …... tháng  …... năm .............

BỊ CAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.