Mẫu số: 24 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017       

.............................................................................

..........................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ………………………..

 

................., ngày ............. tháng ............. năm.............

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN

LỆNH BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM

Kính gửi: ......................................................................................................................................

quan: .....................................................................................................................

ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:  .................... ngày................. tháng .............. năm ……..

đối với vụ án hình sự: ........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

xảy ra tại: ......................................................................................................................................................................                

Quyết định khởi tố bị can số: ...................... ngày......... tháng .......... năm ........................ đối với bị can:  

Họ tên: .................................................................................................................... Giới tính: .......................

Tên gọi khác: ......................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm .................... tại:......................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ..........................................; Tôn giáo: ..................                  

Nơi trú: ....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

về tội  ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

quy định tại khoản ............... Điều ..................... Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định: .................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
Xét cần thiết cho việc điều tra;
Căn cứ các điều 36, 109, 113, 119 173 Bộ luật Tố tụng hình sự, quan ……........
..................................................................................................................
ra Lệnh bắt bị can để tạm giam số: ................................... ngày............. tháng .............năm.........
đối với bị can:.............................................................................................................................................................
Sinh ngày ............ tháng ............ năm .................... tại:......................................................................................                
để tạm giam trong thời hạn: ...............tháng, kể từ ngày bắt được bị can.
Sau khi bị bắt, bị can được tạm giam tại: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Đề nghị Viện kiểm sát..............................................................................................................................................
phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ 2 bản.

 

 

................................................................................................................

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.