Mẫu số 24/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

(1).......................................... (2)..........................................

Số:              /GCN-CSGDBB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          ............, ngày …... tháng ....... năm ……....

     
 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐÃ CHẤP HÀNH XONG QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC

 

 

Căn cứ Điều 114 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 41 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Căn cứ Quyết định (3) .................................................................................................;

Xét đề nghị của …………………………………………………………….………, 

CHỨNG NHẬN

Người có lai lịch như sau:

Họ tên: ..................................; giới tính: ……….; tên gọi khác: ......................................................

Sinh ngày …..../......./...……. ; quê quán:..........................................................................................

CMND số: .........................., ngày cấp: ........................., nơi cấp: ...................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................................

Chỗ ở khác: .......................................................................................................................................

Dân tộc: ………..........; tôn giáo: ......................; trình độ học vấn: .................................................

Hành vi vi phạm pháp luật: ..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc …………………… ngày ….../…./….. theo Quyết định (3)

 ..............................................................Vào cơ sở giáo dục bắt buộc ......…................................... ngày …...../…..../....….....Thời hạn chấp hành là ....... tháng.

Được giảm .......lần, tổng cộng ....... tháng …. ngày. Trốn ...... lần, tổng cộng ..…tháng ….. ngày.

Ngày …/…/……  đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, nay về cư trú tại:       

Kết quả chấp hành:……………………………………………………..……………

Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày về địa phương, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc có lai lịch nêu trên phải đến trình diện Ủy ban nhân dân và Công an xã, phường, thị trấn nơi về cư trú.

NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY


(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

LĂN TAY

(Ngón trỏ phải)
 

Nơi nhận:

- (4)..........;

- Lưu: Hồ sơ trại viên.

 

 

 

 

Ghi chú

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan lập biên bản;

(3) Số, ngày, tháng, năm, cơ quan ra  Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB;

(4)Toà án nhân dân nơi đã ra quyết định,UBND cấp xã nơi người chấp hành xong cư trú, thân nhân, người chấp hành biện pháp đưa vào CSGDBB, tổ chức tiếp nhận người chấp hành biện pháp đưa vào CSGDBB.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.