Mẫu số: 25 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM

Hồi ........... giờ ............... ngày ........... tháng .......... năm .................  tại..........................            

Tôi: .......................................................................................................................................  

thuộc quan.....................................................................................................................             ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................             ...............................................................................................................................................

chủ trì thi hành Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam, cùng với ông/ .............

...............................................................................................................................................

Ông/ .................................................................................................................................

................................................................................. đại diện chính quyền/ quan/tổ chức chứng kiến.

Ông/ .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................là người chứng kiến.

Thi hành Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam số:................ ngày ........ tháng ...... năm........ của quan.......................................................................................................................... đối với:

Họ tên: ...................................................................... Giới tính:.........................................            

Tên gọi khác: .....................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm .................... tại:.....................................................            

Quốc tịch: ................................; Dân tộc: ...........................; Tôn giáo:     .......................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................            

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....................................................................................                                                                   
cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ...........................................             Nơi trú: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................        ............................................................................................................................................       ...........................................................................................................................................
Sau khi xác định đúng người tên trong Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam trên đây, chúng tôi đã đọc, giải thích Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam, quyền nghĩa vụ của người bị bắt cho mọi người cùng nghe.
Khi tiến hành khám người bị bắt, chúng tôi đã phát hiện tạm giữ những đồ vật, tài liệu sau (nếu )(1): .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... (1) Ghi tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm của đồ vật nơi phát hiện; nếu giấy tờ, tài liệu thì phải yêu cầu người bị bắt tên xác nhận vào từng trang; nếu đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ ghi vào biên bản; nếu tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu thì dùng thêm mẫu biên bản này; nếu không thu giữ đồ vật, tài liệu cũng phải ghi vào biên bản.

Ngoài những đồ vật, tài liệu trên, chúng tôi không thu giữ đồ vật, tài liệu nào khác.

Thái độ chấp hành của người bị bắt:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe của người bị bắt(2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ý kiến của người bị bắt:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 Việc thi hành Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam kết thúc vào hồi ......... giờ.............

ngày .......... tháng .......... năm.................. Người chủ trì thi hành Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam đã tiến hành áp giải người bị bắt về trụ sở quan......................... để phục vụ công tác điều tra.

Biên bản này đã đọc cho những người tên trên nghe, công nhận đúng cùng tên xác nhận dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản gửi cho Viện kiểm sát ....................................................................................................................................., hai bản đưa vào hồ vụ án.

 

NGƯỜI BỊ BẮT

NGƯỜI CHỦ TRÌ THI HÀNH LỆNH

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Hoặc đại diện quan/tổ chức)

 

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu )

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(2) Sức khỏe bình thường hoặc bị thương tích, bệnh .

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.