Mẫu số 25/CSGDBB ban hành kèm theo

Thông tư số 39/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BỘ CÔNG AN

 

SHSLĐ

 

 

Mã                  Năm        Số thứ tự      Loại

 

HỒ SƠ TRẠI VIÊN

 

Họ, tên (chữ in hoa):........................…………...……………;  Giới tính: ...............................

Tên gọi khác:...............................................................................................................................

Sinh ngày......./......./.......... ; quê quán:.......................................................................................

Nơi thường trú:...........................................................................................................................

Chỗ ở khác:..................................................................................................................................

Dân tộc: ..............…........; tôn giáo: …..............; trình độ học vấn: .........................................

Hành vi vi phạm pháp luật (nổi bật):  ......................................................................................

......................................................................................................................................................

Đã có Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc số:………… ngày…../…./…. của Tòa án nhân dân (3) ................................................................................................................................

Thời hạn chấp hành là ….. tháng.

Đưa đi CSGDBB

ngày……/……/……

(1)............................................

từ ngày ……. / ….  đến ngày …/…. / ……..

Hết thời hạn

chấp hành QĐ

 Vào CSGDBB

Ngày …./….../….…..

Đến ngày….../…./….

Ngày…./…/…

(2)

Ngày ……/….../……

Đến ngày…../…./…..

Ngày…/…/….

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm thời hạn lần thứ: …………: ……….  tháng ………….  ngày.

 

Miễn chấp hành phần thời gian còn lại ……………… theo QĐ số ….…….. ngày…./…/…...

Tiếp tục đưa vào CSGDBB theo Quyết định số ...…………….. ngày …../…/….. của (3)............................................……………..…; thời hạn chấp hành là  tháng.

Chết ngày ……/…/ ……; nguyên nhân: ………………..…………………………

Về cư trú tại: ………………………………………………..………………………

Số lưu trữ: ……………………….……Nộp lưu ngày: ……………………………

Thời hạn bảo quản: ………………………    

                               

SHS – PHỤ

 

 

Ghi chú:

(1) Cá nhân, tổ chức được giao quản lý

(2) Tạm đình chỉ/Tạm thời đưa ra khỏi CSGDBB/Trốn

(3) Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào CSGDBB

 

                         

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.