Mẫu số 27

Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PH)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số ……./XN-UBND

Địa danh, ngày.... tháng.... năm....

 

BẢN XÁC NHẬN

Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình/ Khối lượng cát, sỏi thu hồi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ...

Căn cứ khoản 2 Điều 64 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày ... tháng ....năm ...

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản;

- Xét đề nghị của ...(tên tổ chức, cá nhân) tại Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình ngày ... tháng ... năm ... tại .... xã.... huyện... tỉnh/thành phố.../bản Đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi trong quá trình thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch ngày ... tháng ... năm .... tại .... xã.... huyện ... tỉnh/thành phố...;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ….,

XÁC NHẬN:

1. Khu vực khai thác/thu hồi khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường/cát, sỏi trong diện tích dự án xây dựng công trình .../dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch ... được phê duyệt tại Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của ... tại .... xã.... huyện... tỉnh/thành phố... có diện tích ... được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ nêu tại Phụ lục kèm theo)

2. Khối lượng được phép khai thác/thu hồi: ... tấn (m3);

3. Công suất được phép khai thác/thu hồi: ... tấn/năm (m3/năm);

4. Mức sâu/độ cao khai thác/thu hồi: từ mức ... đến mức ... m.

5. Kế hoạch khai thác/thu hồi: ....

6. Thiết bị khai thác/thu hồi: ... (có bảng danh mục kèm theo);

7. Thời gian khai thác/thu hồi: từ ngày…. tháng.... năm ... đến ngày ... tháng ... năm...

(Tên tổ chức, cá nhân) có trách nhiệm thực hiện việc khai thác/thu hồi khoáng sản theo đúng khối lượng, công suất, kế hoạch, phương pháp nêu trên và thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên ...) theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- (Tên tổ chức, cá nhân) (bn chính);
- UBND tỉnh/thành phố... (bản chính);
- STNMT tnh/thành phố... (bản chính);
- Tổng cục ĐC&KS VN; (bản sao);
- Cục Kiểm soát HĐKS khu vực (bản sao).

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
CHỦ TỊCH)
(Ký tên, đóng dấu)

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(UBND TỈNH/THÀNH PH ...)

Phụ lục 2


 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.