Mẫu số: 28 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017       

................................................

.............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..................................

......................., ngày .......... tháng .......... năm.................

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ

(Lần thứ .................... )

Kính gửi: .........................................................................................................................

Tiếp theo Quyết định(1)......................................................................................... số:...................            

ngày ............ tháng ..........  năm...........................của ....................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... đối với:

Họ tên: .............................................................................................. Giới tính:    .........................

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ..................... tại:................................................................            

Quốc tịch: .....................................; Dân tộc: ..........................; Tôn giáo: ...................................

Nơi trú:........................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................            

Căn cứ ..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Xét cần thiết cho việc điều tra,

Căn cứ Điều (2) ............, Điều 117 khoản 2 Điều 118 Bộ luật Tố tụng hình sự,

quan............................................................................................................................................  

ra Quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ(3).................  số: ...................... ngày........... tháng.......... năm..........                                                                                                                                               

đối với: ............................................................................................................................................

Thời hạn gia hạn tạm giữ:.............ngày, kể từ ............ giờ ........... ngày .......... tháng ........năm................. đến ........... giờ ........... ngày ...........  tháng ........... năm................................................................

Tạm giữ tại: .....................................................................................................................................  

Đề nghị Viện kiểm sát ...................................................................................................................

phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ 02 bản.

 

..................................................................................................................

 

                                                                                   

 
   

(1) Ghi : Quyết định tạm giữ hoặc Quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất; 

(2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS;

(3) Ghi : Quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.