Mẫu số: 29 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017       

...................................................

................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..................................

..................., ngày .......... tháng .......... năm.................

LỆNH TẠM GIAM (1)

Tôi: ...................................................................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: ...............................  ngày .........  tháng ..........  năm......            

của ....................................................................................................................................................            

đối với ........................................................................................................ đã hành vi ............

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

phạm vào khoản ............ Điều ................... Bộ luật Hình sự;

Căn cứ các điều 36, 109, 119 173 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Tạm giam trong thời hạn(2)................ tháng ............... ngày, kể từ ngày ........ tháng ........ năm............. đến ngày ......... tháng .......... năm......................... đối với bị can:

Họ tên: ....................................................................................... Giới tính:   ..................................

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...............................................................            

Quốc tịch: .................................; Dân tộc: ...................................; Tôn giáo:..............................            

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................            

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........................................................            

Nơi trú: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Giám thị trại tạm giam/Trưởng nhà tạm giữ

..................................................................................................................................................................................................thi hành Lệnh này.

Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát ..................................................................................................            

để xét phê chuẩn.

Nơi nhận:

- ………………………………

- Nhà tạm giữ/Trại tạm giam …..

- Bị can;

- Hồ 02 bản.

 

...........................................................................

 

 

(1) Biểu mẫu sử dụng trong trường hợp chuyển từ tạm giữ sang tạm giam;

(2)Thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam.

Lệnh này đã được giao cho bị can một bản vào hồi ..... giờ …... ngày ..... tháng  .. năm.............

 

BỊ CAN

(, ghi họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.