Mẫu số 30 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017       

.............................................

..........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..................................

................., ngày .......... tháng .......... năm.................

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN LỆNH TẠM GIAM (*)

Kính gửi: .........................................................................................................

quan ...........................................................................................................................................            

ra Quyết định khởi tố bị can số: ..............................ngày........... tháng .......... năm......................... đối với bị can:...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

về tội:                                                                                                                                                

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

quy định tại khoản ............ Điều .............  Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra xác định:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(*) Biểu mẫu này được sử dụng trong trường hợp chuyển từ tạm giữ sang tạm giam bị can.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Căn cứ các điều 36, 109, 119 và 173 Bộ luật Tố tụng hình sự , quan...............................            

...........................................................................................................................................................

ra Lệnh tạm giam số:  ................................ ngày ........... tháng ............ năm...........................................................................

Thời hạn tạm giam: ............. tháng.......... ngày, kể từ ngày........... tháng ........... năm.......       

Tạm giam tại: ..................................................................................................................................            

Đối với bị can:

Họ tên: ................................................................................... Giới tính:   .....................................                                                                                                                      

Tên gọi khác: .................................................................................................................................  

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...............................................................            

Quốc tịch: ............................; Dân tộc: ...................................; Tôn giáo:...................................            

Nơi trú: ......................................................................................................................................               .................................................................................................................................  .......................

...........................................................................................................................................................

Đề nghị Viện kiểm sát....................................................................................................................             ...

phê chuẩn Lệnh tạm giam trên.

Nơi nhận:  

- Như trên;

- Hồ 02 bản.

 

 

..............................................................................

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.