Mẫu số: 31 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017  

..................................................

..............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..................................

..................., ngày .......... tháng .......... năm.................

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN TẠM GIAM

(Lần thứ .................... )

Kính gửi: ...................................................................................................................

quan điều tra/Viện kiểm sát....................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

đã ra Lệnh/Quyết định(*)................................................................. số: ................ ngày ......... tháng........  năm...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Tạm giam trong thời hạn................ tháng ............... ngày, kể từ ngày ........ tháng ........ năm............. đến ngày ......... tháng .......... năm................................ đối với bị can:

Họ tên: .............................................................................................. Giới tính:    .........................

Tên gọi khác: ..................................................................................................................................            

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...............................................................            

Quốc tịch: .................................; Dân tộc: ..................................; Tôn giáo:...............................            

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................            

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........................................................            

Nơi trú: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Xét thấy vụ án nhiều tình tiết phức tạp, cần phải thời gian dài hơn cho việc điều tra không căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam;

Căn cứ Điều 36, Điều 119 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự, quan ...........................  

.............................................................................................................................................  đề nghị

Viện kiểm sát ..................................................................................................  gia hạn tạm giam:

............. tháng .......... ngày, kể ngày .......... tháng ........năm................. đến ngày ...........  tháng ........... năm................

đối với bị can: .................................................................................................................................

Tạm giam tại:...................................................................................................................................

Nơi nhận:  

- Như trên;

- Hồ 02 bản.

 

 

...............................................................................

 

                                                 

(*) Ghi : Lệnh bắt bị can để tạm giam hoặc Lệnh tạm giam của quan điều tra,

Quyết định tạm giam hoặc Quyết định gia hạn tạm giam của Viện kiểm sát.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.