Mẫu số: 34     

Ban hành  theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: .......................

 

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

           

 

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO LĨNH

 

Kính gửi: ...................................................................................................................

 

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: .................................... ngày ............ tháng ............ năm.......................

của.......................................................................................................................................................................................................

và Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số: ...................... ngày ......... tháng ........ năm.............

của ................................................................................................................................................................................................ đối với bị can:

Họ và tên: ............................................................................................................................................ Giới tính: ........................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ........... năm ..................... tại: .............................................................................................................

Nơi cư trú:......................................................................................................................................................................................

đã có hành vi: ..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. phạm vào khoản ......... Điều ................ Bộ luật Hình sự;  

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội và nhân thân của bị can(1): ......................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Giấy cam đoan nhận bảo lĩnh ngày........... tháng ........ năm.................. của(2): .........................

...............................................................................................................................................................................................................

và Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ ngày.......... tháng........... năm............. của bị can;

Xét thấy việc tạm giam đối với bị can không cần thiết,

Căn cứ các điều 36, 109 và 121 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan .........................................

.......................................................................................................................... ra Quyết định về việc bảo lĩnh số: ........................... ngày ............ tháng ............ năm ..................... đối với bị can: ...............................................................................................................

Đề nghị Viện kiểm sát .............................................................................................................................................

phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh trên.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

    ..........................................................................................................

 

 

 

 

(1) Ghi rõ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can;

(2) Cá nhân, cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.