Mẫu số: 35     

Ban hành  theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: .......................

 

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

           

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:........................................... ngày ...........tháng .........  năm....................

của                                                                                                                                                                                                       

và Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số: ...................... ngày ......... tháng ........ năm.............

của.......................................................................................................................................................................................................

đối với bị can ..............................................................................................................................................................................

đã có hành vi ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. phạm vào khoản ............... Điều ..................... Bộ luật Hình sự;

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can: .....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(*) ..........................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Xét Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ ngày ......... tháng ........ năm ........... của bị can;

Căn cứ các điều 36, 109 và 122 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

 (*) Ghi rõ: Xét giấy cam đoan ngày, tháng, năm của người thân thích của bị can là ông/bà:…, địa chỉ;… trong trường hợp người thân thích của bị can được Cơ quan điều tra chấp thuận cho đặt tiền để bảo đảm quy định tại khoản 5 Điều 122 BLTTHS.

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

Số tiền được đặt là: .....................................................................................................................................................

(ghi bằng chữ) ............................................................................................................................................................................

để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ mà bị can đã cam đoan.

Thời hạn đặt tiền để bảo đảm là: ............ tháng, kể từ ngày ............ tháng ............ năm .......................

Bị can vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị tạm giam và số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.  

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát............................................................................................................

.........................................................................................................................................................................   để phê chuẩn.

Nơi nhận:

- VKS......................................

- Bị can

- Hồ sơ 02 bản

 

 

 

    ..........................................................................................................

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định này đã được giao cho bị can một bản vào hồi ...... giờ ........... ngày ....... tháng ....... năm.................

        BỊ CAN

                             (Ký, ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.