Mẫu số: 37     

Ban hành  theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  BIÊN BẢN VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

 

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng .......... năm ..................  tại ...........................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: .......................................................................................................................................................................................Điều tra viên

thuộc Cơ quan.............................................................................................................................................................................

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(1)..........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Thi hành Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm số:............. ngày........ tháng........ năm........... của Cơ quan...............................................................................................................................................................................................................               

và Quyết định phê chuẩn số: .......................... ngày........... tháng........... năm..................... của Viện kiểm sát

...............................................................................................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm cho bị can:  

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.........................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                                                                  

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..................................................................................................

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Sau khi giải thích quyền và nghĩa vụ của bị can được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm và nghĩa vụ cam đoan của người thân thích của bị can theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi đã tiến hành nhận số tiền để bảo đảm dưới đây(2):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 
 
 

(1) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, quan hệ với bị can trong trường hợp người thân thích của bị can nhận đặt tiền để bảo đảm cho bị can;

(2) Ghi rõ số lượng tiền, mệnh giá tiền bằng số và bằng chữ.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc giao nhận tiền để bảo đảm kết thúc vào hồi........ giờ....... ngày.......tháng ........ năm..............

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành năm bản, một bản giao cho bị can, một bản giao cho người đặt tiền để bảo đảm, một bản gửi Viện kiểm sát…………………………………………………………………………,

một bản giao cho cơ quan quản lý tài sản, một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI ĐẶT TIỀN                           NGƯỜI NHẬN TIỀN                                 NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.