Mẫu số: 38     

Ban hành  theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ..........................

 

 

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

           

 

ĐỀ NGHỊ

Ra Quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm

 

Kính gửi: Viện kiểm sát ....................................................................................................................  

 

Cơ quan ..............................................................................................................................................................................  

đã ra Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm số:....................... ngày ...........tháng .........  năm............................

đối với bị can .................................................................................................................... đã có hành vi ...........................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

phạm vào khoản ............... Điều ..................... Bộ luật Hình sự;

Xét thấy bị can đã chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam đoan;

Căn cứ Điều 36 và Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan .....................................................

...............................................................................................................................................................................................................

đề nghị Viện kiểm sát .............................................................................................................................................................

ra Quyết định trả lại số tiền đã đặt để bảo đảm cho bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ........... tháng ............ năm ..................... tại: .............................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

Số tiền được trả lại là: ...............................................................................................................................................

(ghi bằng chữ) ............................................................................................................................................................................               

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bị can;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

 

    ..........................................................................................................

 

                                                                                 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.