Mẫu số: 39     

Ban hành  theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ..........................

 

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

           

 

LỆNH CẤM ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ

 

Tôi: .......................................................................................................................................................................................

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: ................................  ngày ............ tháng ............. năm....................

của                                                                                                                                                                                                       

đối với ........................................................................................................ đã có hành vi ....................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

phạm vào khoản .............. Điều ................. Bộ luật Hình sự;

Xét thấy: ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ các điều 36, 109 và 123 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: ......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ............................................................................................................................................................................................

Bị can chỉ được phép cư trú tại: .........................................................................................................................

............................................................ kể từ ngày ......... tháng ......... năm.............. đến ngày ......... tháng ......... năm.............

Giao bị can cho (Chính quyền xã/phường/thị trấn/đơn vị Quân đội): .............................................  

.............................................................................................................................................................................để quản lý, theo dõi bị can.

Nếu chưa được sự đồng ý của chính quyền xã/phường/thị trấn nơi bị can cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can và chưa có giấy phép của Cơ quan điều tra đã ra Lệnh này, thì bị can không được đi khỏi nơi cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can. Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị tạm giam.

Nơi nhận:

- VKS.............................................................                                                         

- UBND xã/phường/thị trấn hoặc

đơn vị Quân đội đang quản lý bị can; 

- Bị can;                                                                                 

- Hồ sơ 02 bản.      

 

    ..........................................................................................................

 

      

                                   

                                        Lệnh này đã được giao cho bị can một bản vào hồi ......... giờ ....... ngày ....... tháng  ....... năm ...........

                                                                                                                                      BỊ CAN

                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.