Mẫu số: 40     

Ban hành  theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ..........................

 

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

           

 

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

               

                      Kính gửi:   (*).........................................................................................................................................................                                                            ..........................................................................................................................................................

 

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ........... năm ..................... tại: .............................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú/Đơn vị Quân đội đang quản lý bị can: ...............................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

đã có hành vi: . ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

phạm vào khoản ……….. Điều ....................... Bộ luật Hình sự, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, kể từ ngày …… tháng ..… năm…….. đến ngày …… tháng ..… năm……….…

Giao bị can cho(*):........................................................................................................................................................

để quản lý, theo dõi bị can. Nếu bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan, yêu cầu chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can phải báo ngay cho cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú biết để xử lý theo thẩm quyền, điện thoại liên hệ số: ……………………………………………………………... , gặp Điều tra viên thụ lý vụ án để giải quyết.                                            

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

    ..........................................................................................................

 

                                      

 

 

 

 

 

 
 
 

(*) Chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.