Mẫu số 41

Báo cáo kết quả thực hiện đ án đóng cửa mỏ khoáng sản

Kèm theo Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 26/12/2016 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG CỬA MỎ
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số …../……

Địa danh, ngày.... tháng.... năm ....

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN Đ ÁN
ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Kính gửi:………………

(Tên tổ chức, cá nhân)....................................................................................................................................

Trụ sở tại:........................................................................................................................................................

Điện thoại:………………………………………, Fax..................................................................................

Thực hiện Quyết định số …………….. ngày ….. tháng ….. năm …… của Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản;

Xin được báo cáo kết quả hoạt thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản như sau

1. Khối lượng thực hiện đề án đóng cửa mỏ:

- Diện tích đề nghị đóng cửa là: ……. (ha, km2).

- Diện tích đề nghị được tiếp tục hoạt động khai thác là:....(ha, km2) (đối với trường hợp đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

- Lý do đóng cửa mỏ:.....................................................................................................................................

- Hiện trạng, số lượng, khối lượng và mức độ an toàn các công trình mỏ (k cả các bãi thải) tại thời điểm đóng cửa mỏ:................................................................................................................................................

- Khối lượng khoáng sản thực tế đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại trên khu vực được phép khai thác khoáng sản tại thời điểm đóng cửa mỏ:................................................................................................

- Khối lượng công việc và phương pháp đóng cửa mỏ, các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác:...............................................................................................................................................................

- Các giải pháp đảm bảo an toàn cho khai trường sau khi đóng cửa mỏ (k cả các bãi thải của mỏ):................................................................................................................................................................

- Biện pháp phục hồi đất đai và môi trường có liên quan:............................................................................

- Khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành đóng cửa mỏ:   

- ....................................................................................................................................................................

2. Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị

Đánh giá chung về tình hình thực hiện đề án đóng cửa mỏ so với Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Lý do hoàn thành (hoặc không hoàn thành) các nội dung của Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Các đề xuất, kiến nghị liên quan.

Tài liệu gửi kèm theo:

- Bản đồ hiện trạng mỏ;

- Mặt cắt hiện trạng (đặc trưng) tại thời điểm lập báo cáo.

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.